RT Tessellate - шаблон joomla Mp3

Naujienos

MOKSLEIVIŲ, JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI !

Mokymasis iš namų naudojant technologijas tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Prie to turėsime visi prisitaikyti. Atsiranda asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti. Jau buvo atvejų, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia online pamokų nuorodas pašaliniams asmenims. Pastarieji trukdo pamokas, tyčiojasi, vartoja necenzūrinius žodžius ar siuntinėja įvairius nepadorius vaizdelius. Atkreipiame dėmesį, kad už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus taip pat numatyta atsakomybė. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:


Mokiniams:
1. niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys;
2. online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai;
3. nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
Tėvams: domėtis ugdymosi procesu, kontroliuoti jo eigą.
Mokytojams:
1. šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.

Visiems mokymo ir mokymosi proceso dalyviams: netoleruoti elektroninių patyčių, nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.
Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis www.epolicija.lt.

 

PRIDEDAME plakatą, kuriame numatyta tiek mokinių tėvų, tiek pačių mokinių atsakomybė. Tikimės, jog turėsite galimybe juo pasidalinti su tėvais ir mokiniais. 

 MOKSLEIVIŲ JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Nuorodos nuotoliniam mokymui

Informacija ir priemonės mokymui

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.emokykla.lt/

https://www.eduka.lt/

http://www.idomipamoka.lt/nuotolinio-mokymo-tinklas/

Oficialus „Google for Education“ tinklalapis

Google virtualios klasės instrukcija

Google virtualios klasės naudojimo gidas

Apie MOODLE

www.ismaniklase.lt

www.nuotolinisugdymas.lt/

https://www.youtube.com/watch?v=_D1xjyVVCCA

Mokymo turinys

https://mokytojoturinys.lt/

https://sodas.ugdome.lt/

https://www.kompetencija.eu/lt/top/mokytojams/mokymo-medziaga/

https://emapamokos.lt/

http://vaizdopamokos.lt/

https://istorijai.lt/

http://www.ldkistorija.lt/

https://istorijatau.lt/

http://www.gamtosreindzeris.lt/

http://www.nuotolinisugdymas.lt/

http://www.tuciai.lt/?fbclid=IwAR2Cg8i33SsQQxLdV-JsD1MveDAhqE9wBu42i6GHD1ghZj2q3wgXMKg_poI

http://androidvaikams.weebly.com/?fbclid=IwAR0Gu-K4Xnitj7NknsBNnuT1o6OaE_nyu_fbadDNkgNc_xin094Vnum-b2s

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

                                                                                                                          PATVIRTINTA               

                                                                                                                   Liudvinavo Kazio Borutos

                                                                                                                   gimnazijos direktoriaus

                                                                                                                          2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.V1-47

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

 1. Mokytojai, pasirinkdami darbo nuotoliniu būdu priemones, atsižvelgia į savo ir mokinių turimas technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokinių amžių ir patirtį.
 2. Mokytojai pildo elektroniniame dienyne pamokų temas ir nurodo kiekvienos pamokos veiklas.
 3. Mokykla pirmenybę teikia šioms nuotolinio mokymosi aplinkoms: el. dienynas. Eduka klasė, ZOOM.
 4. Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas, su kuriomis mokiniai yra susipažinę ir (ar) kurios nesukeltų papildomų sunkumų.
 5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai teikia užduotis nuotoliniu būdu, atsižvelgdami į ugdytinių amžių ir gebėjimus.
 6. Mokytojai derina kelis nuotolinio mokymosi būdus ir priemones - tiek skaitmenines, tiek popierines.
 7. Rekomenduojama virtualioms pamokoms per dieną skirti 1-4 klasėse iki 1 val., 5-8 klasėse iki 2 val., I-IV klasėse iki 3 val.
 8. Ugdymo turinys ir priemonės parenkamos tikslingai. įvertinant realias mokinių galimybes ir mokymosi krūvį.
 9. Rekomenduojama pirmąsias nuotolinio mokymo pamokas skirti mokinių supažindinimui su mokymosi tvarka, priemonėmis, vertinimo principais ir kokiu laiku bei kokiomis ryšio priemonėmis mokiniai galės konsultuotis su to dalyko mokytoju.
 10. Nuotolinio mokymo užduotys pateikiamos pagal tos dienos tvarkaraštį nuo 9 val. iki 12 val.
 11. Mokytojai užtikrina grįžtamąjį ryšį ir konsultuoja mokinius bei jų tėvus savo darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
 12. Kontrolinių testų datas mokytojai įprasta tvarka įrašo el. dienyne.
 13. Įvertinimai fiksuojami el. dienyne įprasta tvarka, pakomentuojant įvertinimą.
 14. Diferencijuotos pagal pasiekimų lygius užduotys arba užduotys SUP mokiniams pateikiamos grupėms arba mokiniui individualiai.
 15. Mokytojams rekomenduojama tarpusavyje dalintis patirtimi ir konsultuoti mažiau nuotolinio darbo įgūdžių turinčius kolegas.
 16. Mokytojams privalu laikytis pedagoginės etikos.
 17. Mokytojai užtikrina mokinių ir savo asmens duomenų apsaugą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.