foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

"Pokyčiai pernelyg svarbūs, kad paliktume juos tik ekspertams" Michael Fullan

             Flag of Lithuania Flag of the United Kingdom Flag of Russia Flag of Germany struktura Neįgaliesiems fb    Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo mstl., Marijampolės savivaldybė.   Telefonas/faksas: 8-343-20593    El. paštas: borutosgimnazija@gmail.com

Kasmetinės bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos paskirtis – sudaryti galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms apibendrinti veiklos kokybės įsivertinimo metu surinktus ir sukauptus duomenis bei viešinti mokyklos pažangos ataskaitas.

Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? 
2021 kalendoriniai metai
Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: svarbiausio rodiklio numeris. 
122
Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis. 
Rezultatyvumas
Kas Jums rodo, kad tai yra stiprusis veiklos aspektas?
97,58 proc. mokinių pasiekia patenkinamus metinius įvertinimus. Atskirų   brandos egzaminų vidurkis
( informacinės technologijos) didesnis nei savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Geri užsienio kalbos (anglų)   BE rezultatai. Tėvai įvardija, kad mokykla tinkamai parengia mokinius tolimesniam mokymuisi. Tėvų nuomone, mokykla suteikia pakankamai gimtosios kalbos, technologijų, socialinių mokslų, gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykų žinių ir įgūdžių. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunųjų gamtininkų - tyrėjų mokslinė konferencija ( laureatas ), tarptautinis projektas ,,Aš gamtininkas" ( laureatas ).
Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: svarbiausio rodiklio numeris.
122
Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis. 
Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas
Kas Jums rodo, kad tai yra silpnasis veiklos aspektas? 
Nesistemingas mokytojų indėlis teikiant mokiniams pagalbą savęs vertinimo ir įsivertinimo procese, ne visi mokiniai geba įsivertinti savo mokymąsi, neplanuoja pažangos. Nepakankamai taikomi įvairūs vertinimo būdai ir išnaudojamas grįžtamasis ryšys, skatinantis mokinius siekti pažangos.
Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2022 metais (2021–2022 m. m.): svarbiausio rodiklio numeris.
122
Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2022 metais (2021–2022 m. m.): svarbiausias pasirinkto rodiklio raktinis žodis. 
Pasiekimų ir pažangos pagrįstumas.
Kodėl pasirinkote tobulinti būtent šį rodiklį atitinkančią veiklą? 
Nepakankamai išnaudojamos vertinimo strategijos ir būdai mokinių gebėjimų pažinimui, daromos pažangos stebėjimui ir įsivertinimui. Mokinių vertinimo , įvairių tyrimų informacija ne visada padeda numatyti ugdymo(si) gerinimo uždavinius gimnazijoje, mokytojų kasdieninės veiklos planavimui, kvalifikacijos kėlimui.
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį. 
322
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį. 
Įvairiapusiškumas
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
100 proc. gimnazijos mokytojų ugdymui naudoja įvairias virtualias aplinkas ir mokymosi terpes: Microsoft Teams, ,,Mano dienynas". ,,Eduka klasė"- 78 proc.( lietuvių kalba, matematika, geografija, muzika) mokytojų ir mokinių. 100 proc. mokytojų patobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?
IKT padėjo gilinti dalykų žinias, pristatyti darbus, tyrinėti ir eksperimentuoti. Mokiniams geriau sekėsi dirbti savarankiškai, padėjo mokytis bendradarbiaujant socialiniuose - edukaciniuose tinkluose, dalyvaujant programose (anglų kalba). Mokiniai ir mokytojai atrado naujus informacijos šaltinius, išmoko naudotis įvairesnėmis mokymo priemonėmis, technologijomis. Informacinių technologijų brandos egzamino įvertinimas - 100.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?
Virtualios ugdymo(si) aplinkos karantino metu dėl Covid - 19 į mokymąsi įtraukė 100 proc. gimnazijos mokinių Patobulėjo mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, 67 proc. mokinių skaito skaitmeninių vadovėlių medžiagą, atlieka skaitmenines mokytojų skirtas užduotis. Mokiniai dalyvavo ir dalykinėse olimpiadose, konkursuose, vyko susitikimai su įžymiais žmonėmis, edukaciniai užsiėmimai, virtualiai ,,keliavo" po muziejus, vykdė projektines veiklas.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?
Pasirinktos saugios virtualios aplinkos ir terpės. įgyvendinamas projektas ,,Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas". Atliekamas tyrimas, ar informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas gerina mokymosi rezultatus.
Kokias kompetencijas tobulino mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai?
100 proc. mokytojų ir vadovų tobulino profesines kompetencijas ( informacinių technologijų naudojimo , ugdymo(si) aplinkų kūrimo, profesinio tobulėjimo, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos ir kt.)
Dalis mokytojų gilino žinias tobulindami bendrąsias kompetencijas ( bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo , reflektavimo ir mokymosi mokytis).
Ką mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai pritaikė (pavyzdžiui, metodą, strategiją, teoriją, metodiką ar kt.) savo veikloje po kvalifikacijos tobulinimo?
Sėkmingai pritaikytos žinios ugdant mokinių informacinę kultūrą, plėtojant kompiuterinį raštingumą, mokantis saugiai naudoti informacijos ir komunikacijos technologijas, įrankius, priemones. Mokinio pažinimo ir jo vystymosi bei pažintinių galių vertinimas vadovaujantis psichologijos teorijomis gebėjimas pripažinti mokinio individualumą kaip vertybę taip pat buvo lengvesnis po bendrų tęstinių kursų beveik visai pedagogų komandai. Buvo dalijamasi patirtimi, mokytojai laiko save komanda ir padeda vienas kitam.
Kokią įtaką (poveikį) mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų mokymasis turėjo mokinių pasiekimams ir pažangai?
Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius reikalavimus, daro mokyklą patrauklesnę, mokiniams įdomiau mokytis. Pagerėjo mokinių pažangumo procentas, Pagerėjo darbas su specialiųjų poreikių mokiniais, lengviau atpažįstami specifiniai mokinių poreikiai ir suteikiama reikiama pagalba.
Juozapavičiaus g. 1,  Liudvinavo mstl.
Marijampolės savivaldybė
LT-69171 
Lietuva 

Dirbame darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.00 val.

Lankytojai
8
Straipsniai
842
Straipsnių peržiūros
313929

© 2022 Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas: 190398811. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.