Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas.

Socialinės pedagogės A. Jurkšaitienės darbo laikas:

pirmadienis – penktadienis nuo 8.00 iki 15.15 val.

Individualios konsultacijos kabinete:

pirmadienį– penktadienį nuo 8.30 iki 14.00 val.

Tikslai

1. Teikti metodinę bei psichologinę paramą vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
3. Sudaryti sąlygas pozityviai jauno žmogaus saviraiškai ir neformaliam ugdymui.
4. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
5. Nagrinėti ir šalinti mokyklos nelankymo priežastis.
6. Siekti, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą.
7. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje.

Uždaviniai:

1. Rinkti informaciją, aiškintis socialines problemas, įtakojančias mokinio elgseną ir mokymosi motyvaciją.
2. Užmegzti kontaktus su klientais.
3. Analizuoti ir vertinti situaciją.
4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
5. Konsultuoti.
6. Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
7. Vykdyti prevencinį darbą.
8. Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Socialinio pedagogo veikla:

1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
3. padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą; inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
4. vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją;
5. vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
6. bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
7. palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
8. atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

Jei vaikas turi elgesio, mokymosi, lankomumo problemų;

Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar pedagogais sunkumų;

Jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką;

Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones.

Verta žinoti!

Vaiko emocinį intelektą sudaro socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kurie padeda atpažinti, įsisamoninti, valdyti jausmus. Naujausi tyrimai rodo, kad aukštesnį emocinį intelektą turintys vaikai yra laimingesni, jie labiau pasitiki savimi, geriau sekasi mokytis, ateityje susikuria kokybišką gyvenimą.

Dirbti su vaikais - mylėti vaikus.

„Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų“ (R. Tagorė)

 vaikogerove

Gimnazijos bendruomenės nariai visada maloniai laukiami ir gali kreiptis pagalbos į socialinę pedagogę.