Vizija

   Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla - nuolat besimokanti, moderni, saugi, atvira kaitai, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdyti mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti, siekianti gimnazijos statuso institucija - vietos bendruomenės informacijos, kultūros ir edukacijos centras.

Misija

   Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes, rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Filosofija

   "Pokyčiai pernelyg svarbūs, kad paliktume juos ekspertams"

                                                                                                                    Michael Fullan