003

Naujienos

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

                                                                                                                          PATVIRTINTA               

                                                                                                                   Liudvinavo Kazio Borutos

                                                                                                                   gimnazijos direktoriaus

                                                                                                                          2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.V1-47

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

 1. Mokytojai, pasirinkdami darbo nuotoliniu būdu priemones, atsižvelgia į savo ir mokinių turimas technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokinių amžių ir patirtį.
 2. Mokytojai pildo elektroniniame dienyne pamokų temas ir nurodo kiekvienos pamokos veiklas.
 3. Mokykla pirmenybę teikia šioms nuotolinio mokymosi aplinkoms: el. dienynas. Eduka klasė, ZOOM.
 4. Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi aplinkas, su kuriomis mokiniai yra susipažinę ir (ar) kurios nesukeltų papildomų sunkumų.
 5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai teikia užduotis nuotoliniu būdu, atsižvelgdami į ugdytinių amžių ir gebėjimus.
 6. Mokytojai derina kelis nuotolinio mokymosi būdus ir priemones - tiek skaitmenines, tiek popierines.
 7. Rekomenduojama virtualioms pamokoms per dieną skirti 1-4 klasėse iki 1 val., 5-8 klasėse iki 2 val., I-IV klasėse iki 3 val.
 8. Ugdymo turinys ir priemonės parenkamos tikslingai. įvertinant realias mokinių galimybes ir mokymosi krūvį.
 9. Rekomenduojama pirmąsias nuotolinio mokymo pamokas skirti mokinių supažindinimui su mokymosi tvarka, priemonėmis, vertinimo principais ir kokiu laiku bei kokiomis ryšio priemonėmis mokiniai galės konsultuotis su to dalyko mokytoju.
 10. Nuotolinio mokymo užduotys pateikiamos pagal tos dienos tvarkaraštį nuo 9 val. iki 12 val.
 11. Mokytojai užtikrina grįžtamąjį ryšį ir konsultuoja mokinius bei jų tėvus savo darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
 12. Kontrolinių testų datas mokytojai įprasta tvarka įrašo el. dienyne.
 13. Įvertinimai fiksuojami el. dienyne įprasta tvarka, pakomentuojant įvertinimą.
 14. Diferencijuotos pagal pasiekimų lygius užduotys arba užduotys SUP mokiniams pateikiamos grupėms arba mokiniui individualiai.
 15. Mokytojams rekomenduojama tarpusavyje dalintis patirtimi ir konsultuoti mažiau nuotolinio darbo įgūdžių turinčius kolegas.
 16. Mokytojams privalu laikytis pedagoginės etikos.
 17. Mokytojai užtikrina mokinių ir savo asmens duomenų apsaugą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

Europos pinigų viktorina

7 ir 8 klasės mokiniai kovo 3 d. dalyvavo tiesioginėje Europos pinigų viktorinoje, kurioje varžėsi virš 900 komandų. Mūsų jaunuoliams sekėsi vidutiniškai, bet dabar tikrai žinome, kas yra obligacijos ir biudžetas. Ačiū mokiniams, kurie neišsigando ir sutiko dalyvauti!!!